طیف گسترده ای از قفل ها برای کلیه نیازهای امنیتی و نصب. قفل های مکانیکی ، برقی و الکترونیکی که می توانند روی درهای فلزی ، آلومینیومی و چوبی نصب شوند اما همچنین در درب های زره ​​پوش و آتش نشانی و خروجی های اضطراری در اینجا برخی از راه حل های مجاز برای ثبت اختراع  آورده شده است.

Key change

With "Cambio Facile" you change your double bitted key without having to do any work on the door.‎

If it is lost or stolen, it can be changed with justادامه مطلب ...

Security

CISA Revolution PRO locks, with an active security system: when the door is completely locked (deadbolts engaged), the lock automatically blocks if the cylinder is extracted.‎ادامه مطلب ...

Gate always closed

Combined with Booster Plus, the lock detects if the gate has been left open.‎

The opening timer ensures the door and gate are always closed if the opening button is inadvertently pressed.‎ادامه مطلب ...

مقاومت در برابر آتش

همه چیز استاندارد است. درهای آتش باید در صورت آتش سوزی به درستی بسته شوند. محافظت برای همه. در مواقع اضطراری ، ریون باید بتواند بدون مشکل درب را باز کند درب بسیار سنگین است. من می خواهم به راحتیادامه مطلب ...

Pedestrian gate

Gate always closed The gate should never be left open, a child or dog could get out!‎ That must never happen.lways under control.‎ I need to know straightaway if the gate has been leftادامه مطلب ...

Window and patio doors

More protection.‎ My window is vulnerable to attack: I need to feel more protected.More secure and easier to use.‎ Can I increase the resistance of my window with one action?‎ادامه مطلب ...

Main entrance of apartment building

Secure entry.‎ Increased protection against unauthorised entry All key duplications under control.‎ Know when a copy is made and how many copies there are .‎ Open and close the doorادامه مطلب ...

Apartment or house front doors

Protection against forced entry.‎ I want nothing but the best for my doors and windowsNo key duplication.‎ My level of protection must be tailored to my needs I don't want to give myادامه مطلب ...

For every access

Fewer keys, greater security.‎
We have too many keys nowadays: sometimes doors cannot be locked because we have lost the keys.‎ We need more effective key management.‎ادامه مطلب ...

 

 

Email:info@oxinazh.ir

Connect With OXINAZH